Wij zoeken mensen om samen met ons aan een vernieuwde versie van dit leer/werk boek te werken. Doel is de gebruiksmogelijkheden te verbeteren en nog meer aansluiting op de burgerschapsdoelen te realiseren.

‘Huis van Erasmus’ heeft in 2011 het leer/werkboek Erasmus voor de Klas uitgegeven. De uitgave bestaat uit twee delen: deel 1 voor het basisonderwijs / brugklas; deel 2 voor het voortgezet onderwijs. Aan de hand van het leven en denken van Erasmus wordt gewerkt aan verschillende burgerschapsdoelen.

Het kennismaken met Erasmus gaat over zaken die belangrijk zijn voor kinderen in het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. De opvattingen van Erasmus, vijfhonderd jaar geleden over onderwijs, over verdraagzaamheid, over het omgaan met verschillen tussen mensen, over het vreedzaam met elkaar leven en zelfs in aanzet over mensenrechten zijn nog steeds actueel.

Met deze werkboeken wordt een praktische en actuele invulling gegeven aan het ideaal van Erasmus: het best mogelijke onderwijs en een uitmuntende burgerschapsvorming. De werkboeken bestaan uit drie elementen; aan de eerste twee wordt door leerlingen individueel gewerkt, het derde is een groepsactiviteit.

Het 1e element is kennisoverdracht: het levensverhaal van Erasmus en zijn denkbeelden over onder meer het omgaan met andersdenkenden, vriendschap, oorlog en vrede. Deze denkbeelden worden geïllustreerd met citaten uit geschriften van Erasmus. De verwerking hiervan wordt aan het einde van elk hoofdstuk getoetst door middel van een aantal kennisvragen.

Het 2e element is reflectie op het eigen denken: meningsvorming door middel van actualisering van kwesties, waarmee een brug geslagen wordt tussen de behandelde stof en het eigen leven van de leerling. Dit gebeurt door het stellen van verdiepingsvragen. Tussen stukken tekst staan steeds vragen die de leerling stimuleren na te denken over de eigen mening, eigen ervaringen en gevoelens betreffende de behandelde thema’s. Deze persoonlijke antwoorden worden in het werkboek genoteerd waardoor dit na afloop ook een functie als egodocument heeft.

Het 3e element is de uitwisseling in de groep: Dialoog naar aanleiding van de meningen en ervaringen die bij de antwoorden op de verdiepingsvragen zijn geformuleerd. Deze dialogen bieden een platform voor verschillende meningen en overtuigingen. Meningen kunnen worden bijgesteld, doordat leerlingen geconfronteerd worden met de meningen, gevoelens en ervaringen van hun medeleerlingen. Zo ontstaat een klimaat van tolerantie door wederzijds begrip.

Het kader voor gebruik van ‘Erasmus voor de klas’

Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen het gebruik van Erasmus voor de klas deel 1, op de basisschool, en het gebruik van ‘Erasmus voor de klas’ deel 1 en 2, in het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs wordt het materiaal gebruikt in het

kader van vakken als geschiedenis, levensbeschouwing/ filosofie, en maatschappijleer.

Op de basisschool leent Erasmus voor de klas zich ook uitstekend voor gebruik als project, waarbij leerlingen aan het eind ook een presentatie en/of kleine tentoonstelling kunnen houden. Hiervoor is bv de periode na de CITO toets heel geschikt.

Duur van het project.

Het is bijna niet mogelijk een precieze tijdsduur aan te geven. Het is aan leerkrachten om te bepalen hoeveel lessen/ tijd ze eraan zullen besteden. De groepsdiscussies naar aanleiding van het materiaal zijn de kernactiviteit en zullen in de les moeten plaatsvinden. In het voortgezet onderwijs kan de leerling het lezen van een hoofdstuk en het beantwoorden van de vragen als huiswerk meekrijgen. De inhoudelijke verwerking vindt plaats zowel individueel als in de groep.

Het werken met het lesmateriaal kan 6 weken tot 3 maanden in beslag nemen, er vanuit gaande dat de leerkracht er eenmaal per week een lesuur aan besteedt. Maar het zou ook 6 maanden kunnen duren als er veel aandacht aan het bespreken van de vragen, bijbehorende dialogen en verschillende aanvullende werkvormen wordt besteed en alle bijbehorende opdrachten uitgevoerd worden in de les.